اربیوم واژینال (Petit lady)

لیزر مختص بانوان
اربیوم واژینال (Petit lady)

اربیوم واژینال (Petit lady) :

جدیدترین روش جوان سازی و بازسازی واژن، رفع استرس ادراری و رفع خشکی واژن

دستگاه تناسلی در خانمها با افزایش سن و وقوع پدیده های مختلف مثل یائسگی، بارداری و زایمان، متحمل تغییرات آناتومیک (ساختاری) و فیزیولوژیک (عملکردی) شگرفی می شود.. علاوه بر پدیده های فیزیولوژیک طبیعی، سایر پدیده ها که ممکن است در طول زندگی بعضی خانمها اتفاق بیفتند نیز می توانند، بشدت آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی در خانمها را تحت تاثیر قرار دهند، مثل افزایش سن و متعاقب آن جراحی،دستگاه تناسلی و تولید مثل در خانمها